HƯỚNG DẪN NHẬN TEMPLATE NÀY!

Đây là Template dành cho thành viên thường xuyên truy cập trang web. Để nhận template này và vừa tăng tính tương tác cho trang web, các bạn vui lòng nhấn vào nút chia sẻ để chia sẻ lên Facebook và để lại Gmail ở phần bình luận theo cú pháp TÊN MẪU + EMAIL nhận file . Mình sẽ gửi Template cho bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể nhé! Cảm ơn tất cả mọi người!

Đã hiểu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIỆU ỨNG MORPH

Đã hiểu

Tiếng Anh 4 - NGHE HIỂU


Tiếng Anh 4 - NGHE HIỂU

 Tiếng Anh 4 - NGHE HIỂU


Bài nghe 1:
 FIRST DATE

 
 

Câu hỏi 1: What kind of movie is the girl going to see on her date?
 

Câu hỏi 2: At what theater is the movie playing?

Câu hỏi 3: How is the girl getting to the movie?
 

Câu hỏi 4: What time does the movie begin?
 

Câu hỏi 5: What time does she have to be home? 
 

Bài nghe 2: PERSONAL PROFILE
 

Câu hỏi 6: What is the man's name?
 

Câu hỏi 7: Where was the man born?

Câu hỏi 8: Which sentence best describes his university studies?
 

Câu hỏi 9: Where does the man work?
 

Câu hỏi 10: What is one thing the man likes to do in his free time?

Bài nghe 3: NEW YORK TRAVEL
 

Câu hỏi 11: What time does the plane depart?
 

Câu hỏi 12: How will the group get to the hotel from the airport? 
 

Câu hỏi 13: About what time does the hotel restaurant open?
 

Câu hỏi 14: What is the group planning to do around Times Square for about an hour?

Câu hỏi 15: What are they going to do after dinner?
 

Bài nghe 4: A HEALTHY LIFESTYLE
 

Câu hỏi 16: What does the man want to do?

Câu hỏi 17: What is the woman's main concern?
 

Câu hỏi 18: What is the woman's first suggestion to her husband?

Câu hỏi 19: What does the woman advise about the man's diet?

Câu hỏi 20: Why does the man's wife recommend cycling?

Bài nghe 5: HEAVENLY PIES RESTAURANT
 

Câu hỏi 21: What does the man order?
 

Câu hỏi 22: What does he eat with his meal?

Câu hỏi 23: What does he have to drink?
 

Câu hỏi 24: What kind of dressing does he ask for?

Câu hỏi 25: Why is the restaurant not serving pies today?

Bài nghe 6: LEISURE ACTIVITIES
 

Câu hỏi 26: What is Stuart planning to do with his friends?

Câu hỏi 27: Why does Amy say she can't go with them?

Câu hỏi 28: What are they planning to do at the end of the evening?
 

Câu hỏi 29: How is Amy getting to the activity?
 

Câu hỏi 30: What time does Amy want to be home
 

Bài nghe 7: PHONE MESSAGE
 

Câu hỏi 31: What is the name of the caller?
 

Câu hỏi 32: According to the girl, her father:
 

Câu hỏi 33: What is the man's telephone number?
 

Câu hỏi 34: The man tells the girl:
 

Câu hỏi 35: What does the girl refuse to tell the caller?
 

Bài nghe 8: TAXI RIDE
 

Câu hỏi 36: Where is the man going? 
 

Câu hỏi 37: How long will it take to get to his destination? 

Câu hỏi 38: What time does the place in Question 1 close? 
 

Câu hỏi 39: Where is the man going later downtown? 
 

Câu hỏi 40: How much will the fare be for the taxi ride, not including a tip? 
 

Thông báo: