HƯỚNG DẪN NHẬN TEMPLATE NÀY!

Đây là Template dành cho thành viên thường xuyên truy cập trang web. Để nhận template này và vừa tăng tính tương tác cho trang web, các bạn vui lòng nhấn vào nút chia sẻ để chia sẻ lên Facebook và để lại Gmail ở phần bình luận theo cú pháp TÊN MẪU + EMAIL nhận file . Mình sẽ gửi Template cho bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể nhé! Cảm ơn tất cả mọi người!

Đã hiểu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIỆU ỨNG MORPH

Đã hiểu

Mác-Lênin: Chương 1


Mác-Lênin: Chương 1

Mác-Lênin: Chương 1 - 55 Câu

Câu hỏi 1: Các hình thức vận động vật chất là?

Câu hỏi 2: Tính chất cơ bản của Không gian và Thời gian là:

Câu hỏi 3: Đối tượng của Triết học thời Cận đại là:

Câu hỏi 4: Chọn mệnh đề mà anh (chị) cho là đúng:

Câu hỏi 5: Chủ nghĩa duy vật biện chứng quan niệm nguồn gốc của ý thức bao gồm:

Câu hỏi 6: Theo quan điểm triết học Mác-Lênin, Ý thức là:

Câu hỏi 7: Ý nghĩa của phương pháp luận về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là:

Câu hỏi 8: Quan hệ giữa khoa học tự nhiên với thần học ở thời kỳ Phục Hưng như thế nào?

Câu hỏi 9: Heraclit – Nhà triết học cổ Hy Lạp – quan niệm vật chất là gì?

Câu hỏi 10: Triết học ra đời vào thời gian nào?
 

Câu hỏi 11: Triết học ra đời trong điều kiện nào?

Câu hỏi 12: Vai trò của vật chất đối với ý thức: 

Câu hỏi 13: Lenin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong _________, được _________chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào _________ ”. Điền vào chỗ trống:

Câu hỏi 14: Định nghĩa về vật chất của Lênin:

Câu hỏi 15: Kết cấu của ý thức bao gồm:

Câu hỏi 16: Lựa chọn câu đúng theo quan điểm của CNDVBC:

Câu hỏi 17: Theo Ph. Angghen: ”Vấn đề cơ bản lớn của toàn bộ triết học, nhất là triết học hiện đại, là vấn đề mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại”. Vậy “tồn tại” ở đây có nghĩa là:

Câu hỏi 18: Vai trò của ý thức đối với vật chất: 

Câu hỏi 19: Về mặt nhận thức luận (Con người có khả năng nhận thức được thế giới này hay không?) gồm có:

Câu hỏi 20: Chọn mệnh đề mà anh (chị) cho là sai:

Câu hỏi 21: Hãy xác định cách giải thích đúng nhất (Theo quan điểm Triết học Mác-Lênin). Tự nhiên là môi trường tồn tại và phát triển của xã hội bởi vì:

Câu hỏi 22: Phạm trù vật chất theo triết học Mác-Lênin được hiểu là:

Câu hỏi 23: Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Câu hỏi 24: Triết học ra đời sớm nhất ở đâu?

Câu hỏi 25: Bản chất của Thế giới là:

Câu hỏi 26: Vấn đề cơ bản của Triết Học là:

Câu hỏi 27: Nguồn gốc xã hội của ý thức bao gồm:

Câu hỏi 28: Cơ sở để phân chia các trào lưu triết học thành triết học nhất nguyên và triết học nhị nguyên là:

Câu hỏi 29: Quan điểm Vật chất là thuyết ngũ hành (Thế giới được chia thành từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) là của nhà triết học thời Cổ đại nào?

Câu hỏi 30: Nguồn gốc xã hội trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là:

Câu hỏi 31: Cơ sở phân chia các trường phái triết học: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là ở:

Câu hỏi 32: Triết học là:

Câu hỏi 33: Chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản là:

Câu hỏi 34: Hãy xác định cách giải thích đúng nhất (Theo quan điểm Triết học Mác-Lênin).

Câu hỏi 35: Các nhà triết học thuộc trường phái chủ nghĩa duy tâm cho rằng:

Câu hỏi 36: Ngôn ngữ đóng vai trò là:

Câu hỏi 37: Talet – Nhà triết học cổ Hy Lạp – quan niệm vật chất là gì?

Câu hỏi 38: Triết học ra đời từ đâu?

Câu hỏi 39: Vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản?

Câu hỏi 40: Đối tượng của Triết học thời Trung đại là:

Câu hỏi 41: Hình thức tồn tại của vật chất là:

Câu hỏi 42: Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định:

Câu hỏi 43: Nguồn gốc tự nhiên của ý thức bao gồm:

Câu hỏi 44: Không gian và thời gian:

Câu hỏi 45: Democrit – Nhà triết học cổ Hy Lạp – quan niệm vật chất là gì?

Câu hỏi 46: Các nhà triết học thuộc trường phái chủ nghĩa duy vật cho rằng:

Câu hỏi 47: Phương thức tồn tại của vật chất là:

Câu hỏi 48: Chọn mệnh đề mà anh (chị) cho là đúng với quan điểm của triết học Mác-Lênin:

Câu hỏi 49: Vấn đề cơ bản của triết học có 2 mặt là:

Câu hỏi 50: Triết học nghiên cứu thế giới như thế nào?

Câu hỏi 51: Lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo quan điểm Chủ nghĩa duy vật biện chứng:

Câu hỏi 52: Đối tượng của Triết học thời Mác-Lênin (Hiện đại) là:

Câu hỏi 53: Đối tượng của Triết học thời Cổ đại là:

Câu hỏi 54: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử là:

Câu hỏi 55: Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng thì thế giới thống nhất ở:

Thông báo: